Zajištění života ve stojatých a tekoucích vodách 

Zajištění života ve stojatých a tekoucích vodách - provzdušňování vodních ploch lokálně i celoplošně při minimální spotřebě elektrické energie dávkování přesného množství chemikálií do vodních ploch i do stojatých i tekoucích vod 


Monitorovací systémy 

Při procesu čerpacích zkoušek se stále častěji uplatňují monitorovací systémy, které umožňují zaznamenávat průběh čerpacích zkoušek pomocí automatických měřících stanic. Tento požadavek se stává stále častějším ze strany zadavatelů, neboť tak získají detailní informace a jsou o průběhu čerpací zkoušky dokonale informováni.
Cílem monitorování průběhů čerpacích zkoušek aut. měřícími stanicemi je spojení kvalitní realizace čerpací zkoušky s moderními postupy v oblasti monitoringu. 


Dekontaminace stripováním 

Metoda využívá možnost převést znešišťující látky do vzdušné fáze a zachytit na regenerovatelný sorbent. 


Dekontaminace ventingem 

Metoda ventingu je v mnohých případech efektivnější, než klasická sanace vody. Často je vhodné sanační postupy používat společně. Toto zařízení je vhodné především do horninového prostředí s vyšší propustností a dostatečným množstvím těkavých kontaminantů. Pokud jsou sanační objekty vhodně řešeny a rozmístěny, je tato technologie velmi účinná.  


Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými uhlovodíky 

Znečištění podzemních vod ropnými uhlovodíky je častým problémem hlavně v průmyslových objektech, na železnicích a čerpacích stanicích pohonných hmot. Vážným problémem je především na vodohospodářsky významných lokalitách. 


Odstranění železa a manganu

Mnohé zdroje kvalitní pitné vody trpí vysokým obsahem železa a manganu ve vodě. Náklady na úpravu takto kontaminované vody běžnými vodárenskými postupy jsou vysoké. Někdy je možno obsah železa a manganu v horninovém prostředí snížit jejich vysrážením. Pokud se dají využít stávající jímací objekty, je aplikace metody poměrně levná. 


Stanovení hydrogeologických a hydrochemických parametrů čerpací zkoušky 

Čerpací zkoušky na parametry a odběry vzorků vody jsme schopni pro upřesnění doplnit sledováním dalších fyzikálně-chemických hodnot, včetně zpracování naměřených hodnot výpočetní technikou.